Kosten en vergoedingen

Kosten en vergoedingen

Verwijzing, kosten, vergoeding en lidmaatschapsnummers


Voor een consult en/of behandeling heb je in mijn praktijk geen verwijzing van huisarts of.....lees meer.

Klachten over de behandeling


Het lidmaatschap van de VNT zorgt ervoor dat ik ben aangesloten bij de KAB, de Klachtencommissie.....lees meerPrivacyverklaring


Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw persoonlijke proces gedurende uw behandeling. In de behandelovereenkomst en het intake-verslag staan soms ook medische gegevens zoals medicijngebruik en gegevens over eerdere/andere behandelingen. Verder bevat het dossier uw voor- en achternaam, uw adresgegevens en telefoonnummer, uw e-mailadres, uw geboortedatum, uw beroep en de naam van uw huisarts.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en eventueel gegevens die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik er voor zorg dat ik als enige toegang heb tot de gegevens in uw dossier en dat ik zorgvuldig om ga met uw persoonlijke en medische gegevens.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen voor de volgende doelen gebruikt worden:

1.Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar of bij samenwerking met een andere behandelaar.  Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.

2.voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

3.Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik  een factuur kan opstellen. Daarna gaan de facturen naar mijn administratiekantoor voor financiële verwerking.


Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet om uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 15 jaar bewaard.


PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

1.•Uw naam, adres en woonplaats

2.•uw geboortedatum

3.•de datum van de behandeling

4.•een korte omschrijving van de behandeling, bijvoorbeeld ‘craniosacraal therapie’ of ‘natuurgeneeskundig consult’

5.•de kosten van het consult


Voorts zal ik u expliciet toestemming vragen of de factuur naar u gemaild mag worden.


Delen met anderen?

Ik zal de gegevens nooit om een commerciële of andere reden aan derden verstrekken. Uiteraard moet ik wel voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting van de overheid.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@dezevenderichting.nl  Ik zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

.

www.dezevenderichting.nl Copyright © All Rights Reserved